Przejdź do treści

Statut Fundacji

Fundacja Dziewięciu Braci
25.08.2020r.
ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Dziewięciu Braci”, zwana dalej Fundacją, ustanowiona
przez Michała Marcina Szkudlarka, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym
sporządzonym przez notariusza Macieja Andrzeja Dudę z Kancelarii Notarialnej w
Kaliszu dnia 14.07.2020 roku, repertorium A nr A:7958/2020 oraz postanowień
niniejszego statutu.
2. Fundacja posiada osobowość prawną.
§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Kalisz.
2. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, podmioty ekonomii społecznej oraz tworzyć
i przystępować do organizacji lokalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych
oraz podmiotów ekonomii społecznej.
§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w
zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów może ona prowadzić
działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 4
1. Fundacja może posługiwać się znakiem i pieczęcią.
§ 5

1. Fundacja może ustanawiać odznaki i medale honorowe, przyznawane także wraz z
innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla
celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 6

1. Ministrem właściwym ze względu na zakres działalności oraz cele Fundacji jest Minister
właściwy do spraw Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
ROZDZIAŁ II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

1. Celami Fundacji są:
1.1. Wspieranie inicjatyw członków rodzin wielodzietnych,
1.2. Działalność wspomagająca rozwój rodzin, wspólnot i społeczności lokalnych,
1.3. Edukacja w zakresie możliwości rozwoju w Polsce i poza jej granicami,
1.4. Organizowanie wydarzeń, spotkań, wyjazdów, szkoleń, konferencji, kongresów
oraz innych,
1.5. Szkolenie przyszłych kadr pracowniczych oraz początkujących przedsiębiorców,
1.6. Edukacja w zakresie szkolnictwa wyższego i możliwości rozwoju,
1.7. Pomoc studentom i absolwentom uczelni wyższych w zdobyciu umiejętności
zawodowych,
1.8. Pomoc studentom i absolwentom uczelni wyższych w rozpoczęciu i wyborze
kariery zawodowej,
1.9. Propagowanie pojęcia rozwoju osobistego,
1.10. Stworzenie dogodnego środowiska zawodowego w kraju dla osób przebywających
na emigracji,
1.11. Wspieranie współpracy nauki i biznesu, m.in. w kwestii aktywizacji zawodowej
i edukacyjnej społeczeństwa,
1.12. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób
zagrożonych wykluczeniem społecznym,
1.13. Wspieranie zespołów międzypokoleniowych w zakresie skutecznej komunikacji,
1.14. Zwiększanie świadomości społecznej w zakresie zdrowego korzystania z nowych
technologii,
1.15. Integracja środowisk akademickich i organizacji rządowych i pozarządowych,
1.16. Promowanie Nowej Kultury Biznesu i postaw akceptacji,
1.17. Szerzenie kultury, sportu i ochrony środowiska.

§ 8

1. Realizacja celów Fundacji następuje poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku
publicznego.
2. Działalność odpłatna pożytku publicznego:
2.1. Działalność na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2.2. Festyny, wyjazdy integracyjne, pikniki rodzinne mające na celu promowanie
wielodzietności w społeczeństwie,
2.3. Wsparcie materialne i niematerialne utalentowanych dzieci i młodzieży,
2.4. Zwiększenie świadomości dawcy w społeczeństwie (krwiodawstwo, dawcy szpiku
i organów),
2.5. Działalność kulturalna. Ochrona dóbr kultury w tym działalność na rzecz
zabytków,
2.6. Promocja pełnego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i
zawodowym z poszanowaniem równości szans płci i przeciwdziałania wszelkiej
dyskryminacji
w tym zakresie,
2.7. Propagowanie rozwiązań zmierzających do równouprawnienia płci oraz godzenia
życia zawodowego i prywatnego,
2.8. Propagowanie i rozwijanie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie
w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
2.9. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym
poradnictwie obywatelskim,
2.10. Działalność mającą na celu wspieranie aktywności zawodowej i edukacyjnej osób
oraz propagującą aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturowym,
2.11. Działalność mającą na celu wspieranie aktywności w zakresie uczenia się przez
całe życie w tym zwłaszcza wśród osób dorosłych,
2.12. Promocję i działalność w zakresie wzmocnienia partnerstwa pomiędzy
przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi mającego na celu wspieranie
osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza młodych (do 25 roku życia) w celu ich
płynnego przejścia z systemu edukacji na rynek pracy,
2.13. Promocję i działalność w zakresie poprawy dostępności, jakości i adekwatności
usług edukacyjnych i szkoleniowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw
i ich pracowników,

2.14. Wszechstronną działalność mającą na celu podnoszenie jakości usług
edukacyjnych świadczonych w placówkach i systemie oświaty,
2.15. Propagowanie i realizowanie nowatorskich form kształcenia oraz programów
edukacyjnych, naukowych i badawczych,
2.16. Działalność mającą na celu wspieranie innych organizacji rządowych,
pozarządowych oraz instytucji i jednostek samorządu terytorialnego w
podejmowanych przez
nie inicjatywach z zakresu aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej
oraz wspierania rozwoju edukacji,
2.17. Działalność mającą na celu wspieranie współpracy nauki i biznesu, zwłaszcza
w kwestii aktywizacji zawodowej i edukacyjnej społeczeństwa,
2.18. Działalność, której celem jest zwiększenie dostępności usług świadczonych na
rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez
instytucje szkoleniowe i otoczenia biznesu jak również podniesienie jakości tych
usług,
2.19. Wszechstronną działalność zmierzającą do podnoszenia kwalifikacji pracowników
i przedsiębiorców do bieżących potrzeb regionalnego rynku pracy jak również
celem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy,
2.20. Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie
organizacji i zarządzania średnimi, małymi i mikro przedsiębiorstwami,
2.21. Doskonalenie kwalifikacji osób zamierzających prowadzić działalność
gospodarczą bądź już ją prowadzących,
2.22. Pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą
w uruchomieniu tej działalności, w tym wsparcie organizacyjne przy zakładaniu
działalności gospodarczej,
2.23. Działalność na rzecz stworzenia systemu wsparcia finansowego i merytorycznego
dla początkujących przedsiębiorców,
2.24. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej,
2.25. Działalność na rzecz upowszechniania działań w zakresie zarządzania rozwojem
przedsiębiorstw (w tym zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzaniem
strategicznym),
2.26. Wszelką działalność na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

bezrobocia
i aktywizacji zawodowej oraz wspierającą rozwój gospodarczy i rozwój
przedsiębiorczości w tym zwłaszcza wśród osób pozostających bez zatrudnienia
i zagrożonych utratą pracy,
2.27. Działalność, której celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia, identyfikacja
barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia i eliminowanie ich przy
uwzględnieniu indywidualnych okoliczności i cech jednostki jak również
indywidualizacji usług,
2.28. Organizację warsztatów i imprez tematycznych nastawionych na przekazywanie
uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności,
2.29. Propagowanie i powielanie skutecznych i efektywnych rozwiązań (w tym także
praktykowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej) mających na celu
ułatwienie osobom młodym (do 25 roku życia) wejście na rynek pracy w
szczególności poprzez zapewnienie staży w firmach, czasowych dopłat do pensji,
pożyczek
na preferencyjnych warunkach, programów wspierających rozpoczęcie kariery
zawodowej, tworzenie programów stażowych dla osób wciąż uczących się,
pomocy młodym bezrobotnym w uruchomieniu własnej działalności i innej
szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej osób młodych,
2.30. Wszelką działalność mającą na celu poprawę sytuacji osób młodych bez pracy
oraz zwiększenie ich przedsiębiorczości,
2.31. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu złagodzenie
problemów związanych z brakiem kwalifikacji bądź nieprzystosowaniem do
potrzeb lokalnych
i regionalnych rynków pracy wśród jego mieszkańców m.in. poprzez działania
zmierzające do adaptacji pracowników, przedsiębiorców i przedsiębiorstw do
zmian oraz wspieranie mobilności pracowników,
2.32. Wszechstronną działalność mającą na celu zwiększenie szans na zatrudnienie
wśród osób niepełnosprawnych, wielodzietnych oraz osób w wieku po 45 roku
życia
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
2.33. Szeroko rozumianą działalność zmierzającą do poprawy sytuacji grup
znajdujących
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w myśl art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia

2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a więc bezrobotnych
do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji
kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych bez kwalifikacji
zawodowych,
bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotnych
samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia, bezrobotnych niepełnosprawnych,
2.34. Działalność mającą na celu realizację i promocję usług na rzecz grup
wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym usług profilaktycznych
zapobiegających ubóstwu i wspieranie procesu włączenia społecznego,
2.35. Działalność mającą na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym, w tym także poprzez realizację programów profilaktycznych,
2.36. Wszelkie działania mające na celu pomoc osobom, które utraciły pracę w wyniku
zwolnień grupowych,
2.37. Działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych w różnych dziedzinach
życia społecznego (w szczególności w dziedzinach takich jak: edukacja, oświata
i wychowanie, kultura, nauka, ochrona zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacja
społeczna i zawodowa, przedsiębiorczość, budowanie społeczeństwa
obywatelskiego, opartego na wiedzy, integracja europejska) zwłaszcza w celu
poprawy zatrudnialności i/lub w oparciu o oddolne inicjatywy lokalne,
2.38. Wspomaganie swoją dzielnością Mieszkańców domów studenckich, domów
tymczasowego zamieszkania, i innych pozostałych form zamieszkania
zbiorowego, a także działalności dla dobra i rozwoju tych budynków
mieszkalnych.
2.39. Podejmowanie wszelakich inicjatyw (w tym zwłaszcza kulturalnych,
edukacyjnych
lub sportowych), których celem jest rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, integracja społeczeństwa (w tym integracja europejska) i wzrost
jego potencjału,
2.40. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług
wspierających samodzielność obywateli,

2.41. Prowadzenie poradnictwa dotyczącego kompetencji miękkich niezbędnych na
rynku pracy i umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego,
2.42. Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz walki z wykluczeniem
cyfrowym
i aktywizacją informatyczną,
2.43. Prowadzenie wszechstronnej działalności mającej na celu wsparcie ekonomii
społecznej,
2.44. Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, treningów, konferencji, seminariów,

ćwiczeń, dokształceń, wystaw, koncertów, konkursów, akcji informacyjno-
promocyjnych, imprez, programów zjazdów, obozów, konferencji itp.,

2.45. Prowadzenie wszechstronnej działalności dobroczynnej na rzecz grup
marginalizowanych,
2.46. Działalność mającą ma celu wspieranie organizacji studenckich w podejmowanych
przez nie inicjatyw z zakresu spraw studenckich i kulturalnych studentów,
2.47. Podnoszenie kwalifikacji zawodników i sztabów sportów olimpijskich na
wszystkich szczeblach rozrywek,
2.48. Wspieranie i współpraca ze środowiskami sportowymi,
2.49. Rozwój, budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej,
2.50. Organizacja imprez sportowych, turniejów, lig, rozgrywek, zawodów,
memoriałów, olimpiad, mistrzostw regionu, kraju, kontynentu i świata itp.,
2.51. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród wszystkich grup społecznych.
3. Działalność nieodpłatna pożytku publicznego:
3.1. Działalność na rzecz rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3.2. Festyny, wyjazdy integracyjne, pikniki rodzinne mające na celu promowanie
wielodzietności w społeczeństwie,
3.3. Wsparcie materialne i niematerialne utalentowanych dzieci i młodzieży,
3.4. Zwiększenie świadomości dawcy w społeczeństwie (krwiodawstwo, dawcy szpiku
i organów),
3.5. Działalność kulturalna. Ochrona dóbr kultury w tym działalność na rzecz
zabytków,
3.6. Promocja pełnego uczestnictwa kobiet i mężczyzn w życiu społecznym i
zawodowym z poszanowaniem równości szans płci i przeciwdziałania wszelkiej
dyskryminacji

w tym zakresie,
3.7. Propagowanie rozwiązań zmierzających do równouprawnienia płci oraz godzenia
życia zawodowego i prywatnego,
3.8. Propagowanie i rozwijanie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie
w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,
3.9. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym
poradnictwie obywatelskim,
3.10. Działalność mającą na celu wspieranie aktywności zawodowej i edukacyjnej osób
oraz propagującą aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i kulturowym,
3.11. Działalność mającą na celu wspieranie aktywności w zakresie uczenia się przez
całe życie w tym zwłaszcza wśród osób dorosłych,
3.12. Promocję i działalność w zakresie wzmocnienia partnerstwa pomiędzy
przedsiębiorstwami a instytucjami edukacyjnymi mającego na celu wspieranie
osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza młodych (do 25 roku życia) w celu ich
płynnego przejścia z systemu edukacji na rynek pracy,
3.13. Promocję i działalność w zakresie poprawy dostępności, jakości i adekwatności
usług edukacyjnych i szkoleniowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw
i ich pracowników,
3.14. Wszechstronną działalność mającą na celu podnoszenie jakości usług
edukacyjnych świadczonych w placówkach i systemie oświaty,
3.15. Propagowanie i realizowanie nowatorskich form kształcenia oraz programów
edukacyjnych, naukowych i badawczych,
3.16. Działalność mającą na celu wspieranie innych organizacji rządowych,
pozarządowych oraz instytucji i jednostek samorządu terytorialnego w
podejmowanych przez
nie inicjatywach z zakresu aktywizacji i reintegracji społeczno-zawodowej
oraz wspierania rozwoju edukacji,
3.17. Działalność mającą na celu wspieranie współpracy nauki i biznesu, zwłaszcza
w kwestii aktywizacji zawodowej i edukacyjnej społeczeństwa,
3.18. Działalność, której celem jest zwiększenie dostępności usług świadczonych na
rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez
instytucje szkoleniowe i otoczenia biznesu jak również podniesienie jakości tych
usług,
3.19. Wszechstronną działalność zmierzającą do podnoszenia kwalifikacji pracowników

i przedsiębiorców do bieżących potrzeb regionalnego rynku pracy jak również
celem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy,
3.20. Popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie
organizacji i zarządzania średnimi, małymi i mikro przedsiębiorstwami,
3.21. Doskonalenie kwalifikacji osób zamierzających prowadzić działalność
gospodarczą bądź już ją prowadzących,
3.22. Pomoc osobom rozpoczynającym samodzielną działalność gospodarczą
w uruchomieniu tej działalności, w tym wsparcie organizacyjne przy zakładaniu
działalności gospodarczej,
3.23. Działalność na rzecz stworzenia systemu wsparcia finansowego i merytorycznego
dla początkujących przedsiębiorców,
3.24. Wspomaganie rozwoju przedsiębiorczości, techniki, wynalazczości i
innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań
technicznych w praktyce gospodarczej,
3.25. Działalność na rzecz upowszechniania działań w zakresie zarządzania rozwojem
przedsiębiorstw (w tym zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzaniem
strategicznym),
3.26. Wszelką działalność na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia
i aktywizacji zawodowej oraz wspierającą rozwój gospodarczy i rozwój
przedsiębiorczości w tym zwłaszcza wśród osób pozostających bez zatrudnienia
i zagrożonych utratą pracy,
3.27. Działalność, której celem jest poprawa zdolności do zatrudnienia, identyfikacja
barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia i eliminowanie ich przy
uwzględnieniu indywidualnych okoliczności i cech jednostki jak również
indywidualizacji usług,
3.28. Organizację warsztatów i imprez tematycznych nastawionych na przekazywanie
uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i innowacyjności,
3.29. Propagowanie i powielanie skutecznych i efektywnych rozwiązań (w tym także
praktykowanych poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej) mających na celu
ułatwienie osobom młodym (do 25 roku życia) wejście na rynek pracy w
szczególności poprzez zapewnienie staży w firmach, czasowych dopłat do pensji,
pożyczek
na preferencyjnych warunkach, programów wspierających rozpoczęcie kariery

zawodowej, tworzenie programów stażowych dla osób wciąż uczących się,
pomocy młodym bezrobotnym w uruchomieniu własnej działalności i innej
szeroko rozumianej aktywizacji zawodowej osób młodych,
3.30. Wszelką działalność mającą na celu poprawę sytuacji osób młodych bez pracy
oraz zwiększenie ich przedsiębiorczości,
3.31. Inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu złagodzenie
problemów związanych z brakiem kwalifikacji bądź nieprzystosowaniem do
potrzeb lokalnych
i regionalnych rynków pracy wśród jego mieszkańców m.in. poprzez działania
zmierzające do adaptacji pracowników, przedsiębiorców i przedsiębiorstw do
zmian oraz wspieranie mobilności pracowników,
3.32. Wszechstronną działalność mającą na celu zwiększenie szans na zatrudnienie
wśród osób niepełnosprawnych, wielodzietnych oraz osób w wieku po 45 roku
życia
lub zagrożonych wykluczeniem społecznym,
3.33. Szeroko rozumianą działalność zmierzającą do poprawy sytuacji grup
znajdujących
się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w myśl art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a więc bezrobotnych
do 25 roku życia, bezrobotnych długotrwale albo po zakończeniu realizacji
kontraktu socjalnego, albo kobiet, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu
dziecka, bezrobotnych powyżej 50 roku życia, bezrobotnych bez kwalifikacji
zawodowych,
bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, bezrobotnych
samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli
zatrudnienia, bezrobotnych niepełnosprawnych,
3.34. Działalność mającą na celu realizację i promocję usług na rzecz grup
wykluczonych
i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym usług profilaktycznych
zapobiegających ubóstwu i wspieranie procesu włączenia społecznego,
3.35. Działalność mającą na celu przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom
społecznym, w tym także poprzez realizację programów profilaktycznych,
3.36. Wszelkie działania mające na celu pomoc osobom, które utraciły pracę w wyniku

zwolnień grupowych,
3.37. Działalność wspomagającą rozwój społeczności lokalnych w różnych dziedzinach
życia społecznego (w szczególności w dziedzinach takich jak: edukacja, oświata
i wychowanie, kultura, nauka, ochrona zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacja
społeczna i zawodowa, przedsiębiorczość, budowanie społeczeństwa
obywatelskiego, opartego na wiedzy, integracja europejska) zwłaszcza w celu
poprawy zatrudnialności i/lub w oparciu o oddolne inicjatywy lokalne,
3.38. Wspomaganie swoją dzielnością Mieszkańców domów studenckich, domów
tymczasowego zamieszkania, i innych pozostałych form zamieszkania
zbiorowego, a także działalności dla dobra i rozwoju tych budynków
mieszkalnych.
3.39. Podejmowanie wszelakich inicjatyw (w tym zwłaszcza kulturalnych,
edukacyjnych
lub sportowych), których celem jest rozwijanie kontaktów i współpracy między
społeczeństwami, integracja społeczeństwa (w tym integracja europejska) i wzrost
jego potencjału,
3.40. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego w postaci niezależnych usług
wspierających samodzielność obywateli,
3.41. Prowadzenie poradnictwa dotyczącego kompetencji miękkich niezbędnych na
rynku pracy i umożliwiających godzenie życia zawodowego i prywatnego,
3.42. Prowadzenie wszechstronnej działalności na rzecz walki z wykluczeniem
cyfrowym
i aktywizacją informatyczną,
3.43. Prowadzenie wszechstronnej działalności mającej na celu wsparcie ekonomii
społecznej,
3.44. Organizowanie kursów, szkoleń, warsztatów, treningów, konferencji, seminariów,

ćwiczeń, dokształceń, wystaw, koncertów, konkursów, akcji informacyjno-
promocyjnych, imprez, programów zjazdów, obozów, konferencji itp.,

3.45. Prowadzenie wszechstronnej działalności dobroczynnej na rzecz grup
marginalizowanych,
3.46. Działalność mającą ma celu wspieranie organizacji studenckich w podejmowanych
przez nie inicjatyw z zakresu spraw studenckich i kulturalnych studentów,
3.47. Podnoszenie kwalifikacji zawodników i sztabów sportów olimpijskich na
wszystkich szczeblach rozrywek,

3.48. Wspieranie i współpraca ze środowiskami sportowymi,
3.49. Rozwój, budowa i rozbudowa infrastruktury sportowej,
3.50. Organizacja imprez sportowych, turniejów, lig, rozgrywek, zawodów,
memoriałów, olimpiad, mistrzostw regionu, kraju, kontynentu i świata itp.,
3.51. Propagowanie aktywnego trybu życia wśród wszystkich grup społecznych.

§ 9

1. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i
instytucji zbieżną z jej celami.
2. Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może
prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z
obowiązującym prawem.
3. Fundacja może posiadać filie i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.

ROZDZIAŁ III

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 10

1. Fundacja dla osiągnięcia celów statutowych może prowadzić w kraju i za granicą,
zgodnie z obowiązującymi w tym przedmiocie przepisami, działalność gospodarczą.

§ 11

1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na
działalność pożytku publicznego, w tym prowadzoną na rzecz społeczności lokalnej.
1.1. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów
statutowych.
1.2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach
określonych
w odrębnych przepisach.
1.3. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku
do działalności pożytku publicznego.
1.4. Fundacja dąży do spełnienia przesłanek bycia przedsiębiorstwem społecznym i
związanych z tym proporcji zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem
społecznym przy działalności gospodarczej Fundacji.

1.5. Działalność gospodarcza służy m.in. reintegracji zawodowej i społecznej lub
realizacji usług społecznych świadczonych w lokalnej społeczności.

§ 12

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:
1.1. Główna działalność:
1.1.1. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukacje.
1.2. Oraz dodatkowo:
1.2.1. PKD 47.61.Z – Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach,
1.2.2. PKD 47.91.Z – Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży
wysyłkowej lub Internet,
1.2.3. PKD 44.99.Z – Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią
sklepową straganami i targowiskami w działalności gospodarczej,
1.2.4. PKD 58.11.Z – Wydawania książek,
1.2.5. PKD 58.19.Z – Pozostała działalność wydawnicza,
1.2.6. PKD 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
1.2.7. PKD 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego
oprogramowania,
1.2.8. PKD 59.11.Z – Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych,
1.2.9. PKD 59.12.Z – Działalność postprodukcyjna związana z filmami,
nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
1.2.10. PKD 59.13.Z – Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo
i programów telewizyjnych,
1.2.11. PKD 59.14.Z – Działalność związana z projekcją filmów,
1.2.12. PKD 59.20.Z – Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
1.2.13. PKD 62.01.Z – Działalność związana z oprogramowaniem,
1.2.14. PKD 62.09.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii
informatycznych i komputerowych,
1.2.15. PKD 63.11.Z – Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi
(hosting) i podobna działalność, działalność portali internetowych,
1.2.16. PKD 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
1.2.17. PKD 63.99.Z – Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie

indziej niesklasyfikowana,
1.2.18. PKD 70.21.Z – Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
1.2.19. PKD 70.22.Z – Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej i zarządzania,
1.2.20. PKD 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w
mediach elektronicznych (Internet),
1.2.21. PKD 73.20.Z – Badanie rynku i opinii publicznej,
1.2.22. PKD 74.20.Z – Działalność fotograficzna,
1.2.23. PKD 74.90.Z – Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna,
gdzie indziej niesklasyfikowana,
1.2.24. PKD 78.10.Z – Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy
i pozyskiwaniem pracowników,
1.2.25. PKD 78.20.Z – Działalność agencji pracy tymczasowej,
1.2.26. PKD 78.30.Z – Pozostała działalność związana z udostępnianiem
pracowników,
1.2.27. PKD 82.30.Z – Działalność związana z organizacją targów, wystaw i
kongresów,
1.2.28. PKD 85.32.C – Szkoły specjalne przysposabiające do pracy,
1.2.29. PKD 85.51.Z – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych
i rekreacyjnych,
1.2.30. PKD 85.52.Z – Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
1.2.31. PKD 85.59.A – Nauka języków obcych,
1.2.32. PKD 85.59.B – Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć
sportowych
i rekreacyjnych,
1.2.33. PKD 85.60.Z – Działalność wspomagająca edukację,
1.2.34. PKD 90.01.Z – Działalność związana z wystawianiem przedstawień
artystycznych,
1.2.35. PKD 90.02.Z – Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień
artystycznych,
1.2.36. PKD 90.03.Z – Artystyczna i literacka działalność twórcza,
1.2.37. PKD 90.04.Z – Działalność obiektów kulturalnych,
1.2.38. PKD 93.01. – Działalność związana ze sportem,

1.2.39. PKD 93.29.Z – Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

ROZDZIAŁ IV

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 13

1. Majątek początkowy Fundacji stanowi jej fundusz założycielski wniesiony przez
Fundatora w wysokości 1500,00 zł (tysiąc pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez
Fundację
w toku działania.
2. Z funduszu założycielskiego na działalność gospodarczą przeznacza się kwotę 1000,00
zł (słownie: jeden tysiąc złotych).
3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację
przedsięwzięciach gospodarczych, w przedsięwzięciach z udziałem Fundacji, w
spółkach, papierach wartościowych oraz w formie lokat bankowych.
4. Lokowanie majątku Fundacji w spółkach i papierach wartościowych może
być – z zachowaniem przepisów prawa – dokonywane również za granicą.

§ 14

1. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności mogą pochodzić
z:
1.1. Funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora,
1.2. Darowizn, spadków i zapisów,
1.3. Subwencji od osób prawnych,
1.4. Dochodów z aktywów, nieruchomości i praw majątkowych, w szczególności
papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych dostępnych na rynku
kapitałowym,
1.5. Odsetek bankowych,
1.6. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
1.7. Przychodów z działalności odpłatnej,
1.8. Dochodów z działalności gospodarczej,
1.9. Odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
1.10. Dywidend i zysków z akcji udziałów w spółkach,
1.11. Innych źródeł prawnie dozwolonych.

2. Przekazane Fundacji środki majątkowe mogą zostać użyte tylko z poszanowaniem woli
Darczyńców. Darczyńca, przy zachowaniu formy pisemnej, może zastrzec rodzaj
działalności, na jaki środki te mają być przeznaczone. Zarząd Fundacji może nie przyjąć
tego warunku. W takim wypadku Fundacja zwraca darczyńcy przekazane przez niego
środki. Jeżeli przekazaniu środków nie towarzyszy określenie celu ich wykorzystania,
Fundacja może przeznaczyć je na dowolny cel statutowy.

§ 15

1. Zarząd Fundacji może proponować tworzenie funduszy celowych przeznaczonych
na finansowanie określonych rodzajów działalności gospodarczej lub określonych
przedsięwzięć.

§ 16

1. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie
o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
ROZDZIAŁ V
ORGANY FUNDACJI

§ 17

1. Organami Fundacji są: Zarząd Fundacji, Rada Fundacji i Rada Mentorów.
2. Członków pierwszego składu organów powołuje Fundator. Następnych członków
organów na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu,
powołuje swą decyzją Rada Fundacji lub Zarząd Fundacji.

§ 18

1. Organem kierującym działalnością Fundacji i ją reprezentującym jest Zarząd Fundacji.

§ 19

1. Zarząd Fundacji składa się z jednej do jedenastu osób powoływanych na pięcioletnią
kadencję przez dotychczasowy Zarząd.
2. W razie nieobsadzenia w pełni Zarządu, Zarząd może w trakcie trwania kadencji
uzupełnić swój skład, powołując osobę na członka Zarządu.
3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.

4. Członkowie Zarządu wybierają ze swojego grona Prezesa
5. Działalnością bieżącą Zarządu kieruje Prezes lub w razie czasowej przeszkody członek
Rady Fundacji.
6. Członkostwo w Zarządzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z
członkostwa, śmierci członka Zarządu albo odwołania go przez Zarząd.
7. Prezes Zarządu może dokonać podziału kompetencji Zarządu pomiędzy członków
Zarządu w drodze zarządzenia Prezesa.
8. Zarząd co roku, do dnia 30 maja, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne
sprawozdanie z działalności Fundacji.
§ 20

1. Do kompetencji Zarządu należy:
1.1. Kierowanie działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych,
1.2. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
1.3. Sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
1.4. Ustalanie programów i planów działania Fundacji oraz planów finansowych,
1.5. Sprawowanie nadzoru nad gospodarką finansową Fundacji,
1.6. Występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji,
1.7. Podejmowanie decyzji o zmianie Statutu,
1.8. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
1.9. Wnioskowanie o powołanie lub odwołanie określonej osoby z funkcji członka
Zarządu Fundacji,
1.10. Prowadzenie list ofiarodawców,
1.11. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów, subwencji i dotacji,
1.12. Uchwalanie regulaminów, powoływanie i rozwiązywanie innych ciał
konsultacyjno-doradczych, w tym ciał konsultacyjno-doradczych z udziałem
pracowników lub innych interesariuszy celem zapewnienia demokratycznego
zarządzania,
1.13. Prowadzenie działalności gospodarczej i podejmowanie decyzji z nią związanych,
1.14. Tworzenie filii, oddziałów i jednostek organizacyjnych Fundacji w drodze uchwały
oraz opracowanie regulaminu ich działania oraz nadzór nad ich działalnością,
1.15. Podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach nie przekazanych do kompetencji
innym organom,
1.16. Zwoływanie posiedzeń Zarządu Fundacji przez Prezesa Zarządu,

1.17. Nawiązywanie i rozwiązywanie z pracownikami Fundacji i członkami Zarządu
stosunku pracy lub cywilnoprawnego oraz ustalanie wielkości zatrudnienia,
wysokości i limitów wynagrodzeń pracowników Fundacji i członków Zarządu, w
tym kadry zarządzającej,
1.18. Wyrażenie zgody na przystąpienie Fundacji do innych podmiotów w charakterze
członka,
1.19. Powoływanie i odwoływanie członków Rady Fundacji.

§ 21

Zarząd podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą większością głosów
jego członków obecnych na posiedzeniu Zarządu.
1. W przypadku równości głosów, głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie.
2. zwołaniu posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Zarządu.
3. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
4. Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji i pozostałych pracowników Fundacji
jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych
przekazanych przez Fundatora.

Rada Fundacji
§ 22

1. Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 2, powołuje Radę Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 1 do 3 osób.
3. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
4. Rada Fundacji podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał – zwykłą
większością głosów przy obecności minimum 50% członków Rady Fundacji.
5. W przypadku równości głosów, głos Przewodniczącego Rady Fundacji liczy się
podwójnie.
6. Zwołaniu posiedzenia muszą być powiadomieni wszyscy członkowie Rady Fundacji.
7. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa na skutek rezygnacji członka, jego śmierci
lub skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.
8. Zarząd może odwołać członka Rady Fundacji.
9. W przypadku wygaśnięcia członkostwa lub odwołania Członka Rady Fundacji Zarząd

może uzupełnić jej skład.
10. Za sprawowanie funkcji w Radzie Fundacji jej członkowie nie otrzymują
wynagrodzenia.
11. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady i Zastępcę.
12. Przewodniczący Rady kieruje jej pracami, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje
i przewodniczy zebraniom Rady Fundacji.
13. W przypadkach nieobecności Przewodniczącego jego funkcje wykonuje Zastępca.

§ 23
1. Do kompetencji Rady Fundacji należy:
1.1. Kontrolowanie pracy Zarządu,
1.2. Wydawanie opinii pokontrolnych w sprawie działalności Zarządu,
1.3. Rekomendowanie Zarządowi kandydatów do odznaczenia medalem albo orderem,
1.4. Rekomendowanie Zarządowi kandydatów do Rady Fundacji i Rady Mentorów.
1.5. Ocena pracy Zarządu, przyjmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu
i udzielanie członkom Zarządu absolutorium.

Rada Mentorów
§ 24

1. Rada Mentorów sprawuje w Fundacji funkcję doradczo-konsultacyjną.
2. Do wstąpienia w skład Rady Mentorów mogą być zapraszani specjaliści z dziedzin
ekonomii, rynku pracy, gospodarki oraz biznesmeni zasłużeni w opinii Zarządu
Fundacji.
3. Rada Mentorów składa się z 1–100 osób.
4. Rada Mentorów opiniuje sprawy istotne dla działalności Fundacji na wniosek Zarządu
lub Rady Fundacji.
5. Członkowie Rady Mentorów mogą być zapraszani na zebrania Rady Fundacji i Zarządu
Fundacji.
6. Skład Rady Mentorów ustala uchwałą Zarząd Fundacji.
7. Rada Mentorów nie podejmuje uchwał.
8. Członkostwo w Radzie Mentorów nie jest ograniczone czasowo.
9. Członkostwo w Radzie Mentorów wygasa w razie złożenia pisemnej rezygnacji przez

członka Rady Mentorów albo w razie jego śmierci.
10. Członkowie Rady Mentorów są powoływani i odwoływani przez Zarząd Fundacji
uchwałą – zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% członków
Zarządu Fundacji,
w przypadku równej liczbie głosów, głos Prezesa Zarządu Fundacji liczy się podwójnie.
11. Rada Mentorów może rekomendować Zarządowi kandydatów do odznaczenia medalem
albo orderem,
12. Rada Mentorów może rekomendować Zarządowi kandydatów do Rady Fundacji i Rady
Mentorów.

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB REPREZENTACJI FUNDACJI

§ 25

1. Do reprezentowania Fundacji uprawnionych jest każdy z członków Zarządu.
2. Prezes reprezentuję Fundację w sprawach majątkowych samodzielnie.
3. Pozostali członkowie Zarządu mogą reprezentować Fundację w sprawach majątkowych
w razie uzyskania właściwego pełnomocnictwa od Prezesa lub w razie czasowej
przeszkody członka Rady Fundacji.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU

§ 26

1. Zmiany statutu może dokonać Zarząd Fundacji na podstawie uchwał – zwykłą
większością głosów przy obecności minimum 50% członków Zarządu Fundacji, w
przypadku równości głosów, głos Prezesa Zarządu Fundacji liczy się podwójnie.

§ 27

1. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji których Fundacja została
ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.
ROZDZIAŁ VIII

LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 28

2. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona.
3. Uchwałę o likwidacji Fundacji oraz wyborze i odwołaniu Likwidatorów Fundacji
podejmuje Zarząd. W przypadku zarządu wieloosobowego Zarząd podejmuje uchwałę
zwykłą większością głosów przy obecności minimum 50% członków Zarządu. W
przypadku równości głosów, głos Prezesa Zarządu liczy się podwójnie.

§ 29

1. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone
mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji
o zbliżonych celach.

ROZDZIAŁ IX

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 30

1. Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji w Krajowym Rejestrze
Sądowym.