Regulamin

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie szkoleniowo-mentorskim „Fabryka Samodzielności”, który odkrywa potencjał młodych ludzi z rodzin wielodzietnych zleconego na podstawie otwartego konkursu ofert pn. „Od wykluczenia do aktywizacji. Edycja 2021” ogłoszonego w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020- 2022”. Nr umowy 237.IV/2021

 

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady i warunki uczestnictwa w Programie szkoleniowo-mentorskim “Fabryka Samodzielności”, który odkrywa potencjał młodych ludzi z rodzin wielodzietnych”.

 

§ 1

Informacje ogólne

1.      Program szkoleniowo-mentorskim “Fabryka Samodzielności”, który odkrywa potencjał młodych ludzi z rodzin wielodzietnych” (dalej „Program”) jest naszym autorskim programem szkoleniowo – mentorskim. Jego zadaniem jest pomoc młodym ludziom z rodzin wielodzietnych w odkryciu swojego potencjału oraz nabycie kompetencji przyszłości, a tym samym umocnienie swojej pozycji, wchodząc na rynek pracy.

2.      Program składa się z następujących elementów:

§  moduł szkoleniowy

§  program mentoringu biznesowego

§  spotkania networkingowe.

3.      Organizatorem Programu jest Fundacja Dziewięciu Braci z siedzibą w Kaliszu przy Pl. Świętego Józefa 2-4-6/25, 62-800 Kalisz, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861814, posiadająca NIP: 6182186627 (dalej „Organizator”).

4.      Miejscem realizacji założonych działań projektowych będzie miasto Kalisz. Szkolenia będą prowadzone stacjonarnie w Centrum Organizacji Pozarządowych w Kaliszu przy ulicy Babina 1.

5.      W przypadku wprowadzenia obostrzeń związanymi z pandemią Covid-19 oraz z uwagi na bezpieczeństwo Uczestników, Program zostanie przeprowadzony on-line. O zmianie formy realizacji Programu Uczestnicy zostaną poinformowani drogą elektroniczną na podany w zgłoszeniu adres e-mail.

6.      Rekrutacja do Programu jest dwuetapowa.

§  I etap rekrutacji trwa od dnia 3 sierpnia 2021 do 14 sierpnia 2021 (zmiana: 31 sierpnia 2021) poprzez  Formularz zgłoszeniowy pod linkiem: https://www.fundacjadziewieciubraci.pl/fabrykasamodzielnosci/

§  II etap rekrutacji trwa od 19 sierpnia 2021 do 21 sierpnia 2021 (zmiana: 1 września 2021) jako rozmowy  rekrutacyjne online z wybranymi Kandydatami.

7.      Program obejmuje cykl 5 szkoleń, a także spotkanie organizacyjno-integracyjne oraz Galę Finałową. Terminy spotkań:

§  I spotkanie – 4 września 2021 (sobota)

§  II spotkanie – 11 września 2021 (sobota)

§  III spotkanie – 18 września 2021 (sobota)

§  IV Gala Finałowa – 25 września 2021 (sobota)

8.      Do Programu zostanie zakwalifikowanych maksymalnie 30 Uczestników, którzy uzyskali

pozytywną decyzję Komisji rekrutacyjnej w II etapie rekrutacji.

 

9.      Udział w Projekcie jest bezpłatny dla Uczestników. Program zorganizowany został dzięki dotacji przyznanej przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Nr umowy 237.IV/2021

10.  Kontakt z Organizatorem możliwy jest za pomocą:

§  poczty elektronicznej – adres: biuro@fundacjadziewieciubraci.pl

§  poczty tradycyjnej – adres: Pl. Świętego Józefa 2-4-6/25, 62-800 Kalisz

§  kontakt telefoniczny – nr telefonu: +48 511 116 299

11.  Wszelkie zapytania odnośnie Programu należy kierować  do Organizatora, na adresy podane w ust. 10 powyżej.

12.  Uprzednie zapoznanie się z Regulaminem oraz akceptacja wszystkich jego postanowień jest obowiązkowa dla Kandydatów, biorących udział w rekrutacji do Programu oraz Uczestników, zakwalifikowanych do udziału w nim.

 

§ 2

Definicje

Pisane wielką literą określenia użyte w niniejszym dokumencie mają następujące znaczenie:

1.      Kandydat – osoba (kobieta, mężczyzna) w wieku 18-26 lat (zmiana: 18-35 lat) pochodząca z rodziny wielodzietnej (3+) (zmiana: pochodząca z rodziny wielodzietnej (3+)), mieszkająca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zgłosiła swój udział w rekrutacji do Programu zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu;

2.      Uczestnik – Kandydat zakwalifikowany do udziału w Programie;

3.      Formularz zgłoszeniowy – formularz do wypełnienia przez Kandydata w celu wzięcia udziału w I etapie rekrutacji do Programu zamieszczony jest na stronie internetowej Organizatora pod linkiem:

https://www.fundacjadziewieciubraci.pl/fabrykasamodzielnosci/

4.      Komisja rekrutacyjna – gremium, składające się z osób wybranych przez Organizatora, rozpatrujące zgłoszenia Kandydatów oraz wydające decyzje w przedmiocie kwalifikacji do Programu;

5.      Materiały – zdjęcia lub filmy wykonane podczas trwania Programu, w szczególności dokumentujące wydarzenia organizowane w ramach Programu;

6.      Mentor – osoby ze świata przedsiębiorczości, zarządzania oraz rozwoju osobistego, pragnące podzielić się wiedzą i doświadczeniem z Uczestnikami Programu, sprawując opiekę merytoryczną nad Uczestnikami wyznaczonymi przez Organizatora;

7.      Newsletter – wiadomości przesyłane cyklicznie przez Organizatora pocztą elektroniczną, obejmujące w szczególności informacje na temat bieżącej oraz planowanej działalności Organizatora (np. szkolenia, konferencje, spotkania networkingowe);

8.      Organizator – Fundacja Dziewięciu Braci z siedzibą w Kaliszu (adres: Pl. Świętego Józefa 2-4-6/25, 62-800 Kalisz) wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000861814, posiadająca NIP: 6182186627;

9.      Partner – instytucja publiczna lub prywatna wspierająca Organizatora w zakresie

organizacji Programu;

10.  Polityka prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Kandydatów i Uczestników przez Organizatora;

11.  Program – Program szkoleniowo-mentorski “Fabryka Samodzielności”, który odkrywa potencjał młodych ludzi z rodzin wielodzietnych. Edycja 2021;

12.  Regulamin – niniejszy dokument określający zasady i warunki uczestnictwa w Programie;

 

13.  Umowa uczestnictwa – umowa, w której określone zostaną zobowiązania stron, a niniejszy Regulamin będzie stanowił jej integralną część;

14.  Harmonogram – szczegółowe informacje dotyczące terminu, miejsca i przebiegu każdego z elementów Programu;

15.  Informacje poufne – informacje zawarte w Formularzach zgłoszeniowych oraz udzielone podczas rozmów rekrutacyjnych;

 

§ 3

Rekrutacja, etap I

1.   Warunkiem uczestnictwa w Programie jest udział w rekrutacji oraz uzyskanie pozytywnej

decyzji Komisji rekrutacyjnej. Rekrutacja jest dwuetapowa.

2.      W celu wzięcia udziału w I etapie rekrutacji Kandydat wypełnia i wysyła Formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Organizatora pod linkiem: https://www.fundacjadziewieciubraci.pl/fabrykasamodzielnosci/

3.      Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku polskim.

4.      Kandydat po wypełnieniu formularza potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptuje postanowienia w nich zawarte. Organizator nie potwierdzenia otrzymania zgłoszenia.

5.      Kandydat ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji zamieszczonych w Formularzu zgłoszeniowym. Zabrania się umieszczania w Formularzu zgłoszeniowym jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.

6.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym, także pod kątem ich autentyczności.

7.      Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane w terminie od 3 sierpnia 2021 do 14 sierpnia 2021 (zmiana: 31 sierpnia 2021). Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia terminu rekrutacji.

8.      Formularze   zgłoszeniowe   złożone   po   terminie   wskazanym    ust.    nie   będą

rozpatrywane.

9.      Wyboru uczestników Programu dokonuje Komisja rekrutacyjna, zgodnie z procedurą określoną w § 4 Regulaminu.

§ 4

Procedura oceny i wyboru zgłoszeń, rekrutacja etap II

1.      Po formalnej weryfikacji przesłanych zgodnie z § 3 Regulaminu zgłoszeń, dokonanej przez przedstawicieli Organizatora, otrzymane zgłoszenia rozpatruje Komisja rekrutacyjna powołana przez Organizatora. Decyzje podejmowane przez nią w toku postępowania rekrutacyjnego są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

2.      Decyzje Komisji rekrutacyjnej będą zapadały zwykłą większością głosów.

3.      Po rozpatrzeniu zgłoszenia Kandydata, Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzję o:

a.      odrzuceniu zgłoszenia

b.      zaproszeniu Kandydata do II etapu rekrutacji

c.       stworzeniu listy rezerwowej.

4.      Informację o decyzji Komisji rekrutacyjnej odnośnie I etapu, Kandydat otrzyma wiadomością w formie sms oraz pocztą elektroniczną na podany adres e-mail w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 r. (zmiana: 1 września 2021r.). Organizator nie podaje przyczyn odrzucenia zgłoszenia.

5.      W ramach drugiego etapu rekrutacji Organizator zaprosi Kandydata na rozmowę telefoniczną z członkami Komisji rekrutacyjnej. Rozmowy odbędą się w dniach 19, 20 i 21 sierpnia 2021 r. (zmiana: do 1 września 2021 r.). W razie wystąpienia szczególnych okoliczności, Komisja rekrutacyjna może wyznaczyć inny termin rozmowy, jednak nie późniejszy niż 25 sierpnia 2021 r. (zmiana:  3 września 2021 r.)

 

6.      Informację o decyzji Komisji rekrutacyjnej odnośnie II etapu Kandydat otrzyma wiadomością w formie sms oraz pocztą elektroniczną na podany numer i adres e-mail w terminie do 28 sierpnia 2021 r. (zmiana: do 3 września 2021 r.). Organizator nie podaje przyczyn odrzucenia kandydatury.

7.      W chwili otrzymania decyzji o zakwalifikowaniu do udziału w Programie, Kandydat staje się Uczestnikiem. Prawa i obowiązki Uczestnika związane z udziałem w Programie określają dalsze postanowienia Regulaminu.

8.      Maksymalna liczba Uczestników wynosi 30 (słownie: trzydześci).

 

§ 5

Warunki uczestnictwa w Programie

1.      Na pierwszym spotkaniu Programu Uczestnik zawiera z Fundacją Dziewięciu Braci Umowę uczestnictwa w Programie, w której określone zostaną zobowiązania stron, a niniejszy Regulamin będzie stanowił jej integralną część.

2.      Organizator może usunąć Uczestnika z udziału w Programie w przypadku:

a.      nieobecności Uczestnika w wydarzeniach Programu określonych w Harmonogramie więcej niż jeden dzień szkoleniowy.

b.      niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez niego obowiązków, o

których mowa w § 8 Regulaminu

 

§ 6

Przebieg Programu

1.      Program składa się z następujących elementów:

a.      Cykl pięciu szkoleń

b.      Program mentoringu biznesowego – spotkania indywidualne z mentorem

c.       Spotkania networkingowe – spotkania z pozostałymi Uczestnikami Programu.

2.      Szczegółowe informacje dotyczące terminu, miejsca i przebiegu każdego z elementów,       o których mowa w ust. 1 powyżej, zawiera Harmonogram, który zostanie przesłany Uczestniczkom przez Organizatora przed rozpoczęciem Programu za pomocą poczty elektronicznej.

3.      Organizator ma prawo dokonywania zmian w Harmonogramie, o których obowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Uczestników za pomocą sms oraz poczty elektronicznej.

4.      Uczestnicy mają obowiązek uczestniczenia w każdym z elementów wskazanych w ust. 1 powyżej według przekazanego Harmonogramu.

 

§ 7

Warunki finansowe

1.      Program jest organizowany dzięki dotacji przyznanej w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Nr umowy 237.IV/2021

2.      Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.

3.      Uczestnik ponosi własne koszty związane z udziałem w Programie, w szczególności koszt

przejazdów, zakwaterowania i wyżywienia.

§ 8

Obowiązki Uczestniczki i Organizatora

1.      Uczestnik zobowiązuje się do:

a.      uważnego śledzenia wiadomości i komunikatów przesyłanych przez Organizatora oraz niezwłocznego informowania go o wszelkich okolicznościach, mogących utrudnić lub uniemożliwić aktywne uczestnictwo w Programie;

 

b.      regularnego, punktualnego i aktywnego uczestnictwa w Programie według

Harmonogramu,

c.       każdorazowego potwierdzania uczestnictwa w zajęciach na liście obecności;

d.      współpracy z wyznaczonym przez Organizatora Mentorem;

e.      przestrzegania przepisów BHP oraz regulaminów użytkowania obiektów,            w  których będą odbywały się wydarzenia przewidziane w ramach Programu;

f.        przestrzegania aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego;

g.      użytkowania sprzętu i pomocy dydaktycznych udostępnianych przez Organizatora

na potrzeby uczestnictwa w Programie zgodnie z ich przeznaczeniem;

h.      udziału w ocenie ewaluacyjnej Programu (przeprowadzanej w trakcie i po jego zakończeniu), w szczególności poprzez wyrażanie własnych opinii i uwag, a także przekazywanie niezbędnych informacji i dokumentów;

i.        poszanowania dobrego imienia osób oraz firm, biorących udział w Programie, a także w Program zaangażowanych i nie naruszania dobrego imienia ww, w przestrzeni publicznej Programu i poza nim;

j.        przestrzegania zasady równości i wzajemnego szacunku podczas spotkań on-line oraz w przestrzeni publicznej Programu;

k.       przestrzegania postanowień Regulaminu.

2.      Organizator zobowiązuje się do:

a.      realizacji Programu zgodnie z Harmonogramem;

b.      niezwłocznego przekazywania Uczestnikom wszystkich informacji niezbędnych do

aktywnego uczestnictwa w Programie;

c.       wyboru i wyznaczenia Uczestnikowi Mentora;

d.      przestrzegania aktualnych wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego;

e.      organizacji sesji zajęciowych i warsztatowych oraz pozostałych wydarzeń przewidzianych w ramach Programu w miejscach dysponujących infrastrukturą odpowiednią do ich przeprowadzenia.

§ 9

Wykorzystanie wizerunku i głosu Uczestnika

1.      W związku z udziałem Uczestnika w Programie udziela on Organizatorowi zgody na wykorzystanie jego wizerunku i głosu (w tym treści wypowiedzi) utrwalonych w Materiałach.

2.      Zgoda, o której mowa w ust. 1 powyżej:

a.      zostaje udzielona nieodpłatnie, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych;

b.      obejmuje wielokrotne wykorzystywanie Materiałów z wizerunkiem i głosem Uczestnika bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w celach promocyjnych i ewaluacyjnych.

3.      Zgoda ta obejmuje wszelkie formy publikacji związanych z działalnością Organizatora i Partnerów Programu, w szczególności: na plakatach, w ulotkach, broszurach, folderach, reklamie w gazetach, czasopismach oraz w Internecie.

4.      Wykorzystywanie Materiałów z wizerunkiem i głosem Uczestnika obejmuje:

a.      utrwalanie, obróbkę i zwielokrotnianie Materiałów w dowolny sposób i za pomocą dowolnych urządzeń;

b.      rozpowszechnianie Materiałów w całości lub w części, w dowolny sposób, w tym

poprzez:

·      publikację na profilu Organizatora na portalu Facebook link: https://www.facebook.com/fundacjadziewieciubraci link: https://www.facebook.com/Rodzinka11/

 

·      publikację na profilu Organizatora na portalu Instagram link: https://www.instagram.com/fundacjadziewieciubraci/ link: https://www.instagram.com/rodzinka11.pl/

·      publikację na stronie internetowej Organizatora link: https://www.fundacjadziewieciubraci.pl/ link: https://rodzinka11.pl/

5.      Wizerunek i głos Uczestnika utrwalone w Materiałach mogą być wykorzystywane w zestawieniu z wizerunkami i głosami innych Uczestników Programu lub Mentorów oraz zostać opatrzone tekstowym lub głosowym komentarzem, dotyczącym przebiegu Programu i jego oceny.

6.      Organizator zobowiązuje się nie wykorzystywać Materiałów z wizerunkiem i głosem

Uczestnika w sposób naruszający jej dobra osobiste.

§ 10

Poufność

1.      Organizator oraz Komisja rekrutacyjna są zobowiązani do zachowania poufności informacji zawartych w Formularzach zgłoszeniowych (dalej „Informacje poufne„),                a także danych osobowych Kandydatów.

2.      Postanowienia niniejszego paragrafu nie obejmują Informacji poufnych, które:

a.      w chwili ujawnienia przez Kandydata lub Uczestnika Programu były publicznie znane lub zostały uzyskane przez Organizatorów bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności, wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej,

b.      po ujawnieniu przez Kandydata lub Uczestnika Programu, zostały ogłoszone lub w inny sposób stały się publicznie dostępne bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności, wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej,

c.       poprzez pisemne   wcześniejsze   zawiadomienie   Kandydata   lub   Uczestnika

Programu zostały wyłączone z obowiązku zachowania poufności.

3.      Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do:

a.        podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji do Programu i zamieszczenia ich w materiałach informacyjnych,

b.        przetwarzania danych zawartych w Formularzach zgłoszeniowych oraz innych danych w ramach Programu i wykorzystywania tych danych w formie anonimowych zestawień,

c.         utworzenia grupy na portalu Facebook według listy Uczestników.

§ 11

Ochrona danych osobowych

Zasady przetwarzania przez Organizatora danych osobowych Kandydatów i Uczestników Programu wskazane są w Polityce prywatności dostępnej pod adresem strony internetowej: https://www.fundacjadziewieciubraci.pl/fabrykasamodzielnosci/

 

§ 12

Postanowienia końcowe

1.      Regulamin jest dostępny na stronie internetowej:

2.      https://www.fundacjadziewieciubraci.pl/fabrykasamodzielnosci/

3.      Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie. O zmianie Regulaminu Organizator poinformuje za pośrednictwem strony internetowej: https://www.fundacjadziewieciubraci.pl/fabrykasamodzielnosci/

 

4.      Wszelkie spory między Organizatorem a Kandydatem lub Uczestnikiem wynikłe na gruncie stosowania postanowień niniejszego Regulaminu będą w pierwszej kolejności rozwiązywane na drodze polubownej. W przypadku niemożności rozwiązania sporu w sposób, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy ze względu na adres siedziby Organizatora.

5.      Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Programu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym przypadków siły wyższej.

6.      Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany formy przeprowadzenia szkoleń z trybu stacjonarnego w tryb on-line w przypadku wprowadzenia obostrzeń sanitarno – epidemiologicznych.

7.      Polityka prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Do zmiany Polityki prywatności, postanowienia ust. 1-4 powyżej stosuje się odpowiednio.

8.      Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 sierpnia 2021 roku.

 

Zmiany w regulaminie:

Treść regulaminu, która uległa zmianie została zaznaczona kolorem szarym, natomiast treść, która aktualnie obowiązuje została zawarta w nawiasie „(zmiana: …..)” i zaznaczona kolorem niebieskim.