Przejdź do treści
Pobierz plik: Polityka prywatności

Polityka prywatności

i Polityka cookies

§ 1
Wstęp

Niniejsza polityka prywatności (zwana dalej „Polityką”) zawiera informacje odnośnie przetwarzania
przez Administratora danych, określonego poniżej Twoich danych osobowych, jak również
wykorzystywanie plików cookies.
§ 2
Przetwarzanie danych osobowych

W związku ze stosowaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13
RODO poniżej przedstawiamy Ci informację na temat przetwarzania przez nas Twoich danych
osobowych.
I – Administrator:
Administratorem Twoich danych jest Fundacja Dziewięciu Braci z siedzibą w Kaliszu, przy Pl. Świętego
Józefa 2-4-6/25, 62-800 Kalisz, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto I Wilda W Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS: 0000861814, posiadająca NIP: 6182186627, (dalej zwana
„Administrator”).

II – Kontakt:
Możesz kontaktować się z nami pod adresem e-mail: michal@fundacjadziewieciubraci.pl we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych.

III – Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych:
Przetwarzamy Twoje dane w następujących celach:
a. realizacji usług świadczonych przez Administratora
– art. 6 ust.1pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),
b. spełnienia obowiązków prawnych wynikających z RODO w zakresie realizacji Twoich praw i w
związku z tym archiwizowania Twoich żądań kierowanych do nas lub informowania Cię o
zagrożeniach dla Twojej prywatności
– art. 6 ust. 1 lit c RODO,
c. wysyłania informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Administratora lub
partnerów współpracujących – art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, (jeżeli zgoda została wyrażona przez Ciebie),
d. wysyłania zniżek na usługi i produkty partnerów współpracujących przy organizowanych
wydarzeniach
– art. 6 ust. lit f RODO,
e. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci
spersonalizowanej reklamy
– art. 6 ust. 1 lit f RODO,
f. spełnienia obowiązków z zakresu prawa podatkowego
– art. 6 ust. 1 lit c RODO,
g. dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, miasta zamieszkania, wizerunku i treści wypowiedzi
(w tym głosu). Więcej informacji na ten temat znajduje się w Regulaminie Programu „Fabryka
Samodzielności” Edycja 2021
– art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, (jeżeli zgoda została wyrażona przez Ciebie)

IV – Odbiorcy danych
Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek
będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz firmie świadczącej dla nas usługi
hostingowe, do biura księgowego, kurierowi, Poczcie Polskiej S.A., a także innym naszym
podwykonawcom.
Na podstawie Twojej zgody udostępniamy Twoje dane osobowe Partnerom Programu oraz grantodawcy
– Minister Rodziny i Polityki Społecznej. Więcej informacji znajduje się w Regulaminie Programu „Fabryka
Samodzielności” Edycja 2021

V – Okres przechowywania danych:
Będziemy przetwarzać Twoje dane przez następujący czas:
1. zawarcia i wykonania umowy
– kiedy rejestrujesz się na nasze wydarzenie lub bierzesz udział w wydarzeniu
– do upływu terminów przedawnienia,
2. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
– np. jeśli złożysz reklamację
– do upływu terminów przedawnienia,
3. tworzenia Twojego profilu na podstawie Twoich preferencji i upodobań w celu wysyłania Ci
spersonalizowanej reklamy
– do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu,
4. wysyłania Ci newslettera, czyli informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez
Administratora lub partnerów współpracujących